Distance Selling Agreement

(Bu form ürünleri satın almadan önce onaylamanız gereken mesafeli satış sözleşmesinin bir örneğidir. Alışverişinizde seçtiğiniz ürünlere, ödeme ve teslimat yönteminize bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Lütfen alışveriş sırasında size gösterilecek olan mesafeli satış sözleşmesini onaylamadan önce dikkatlice okuyunuz.)

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK hükümlerince hazırlanmıştır.

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ile bir tarafta .......................... adresinde ikamet eden .......................... (bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... adresinde ikamet eden ....................... (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

1.1. SATICI

{Satıcı bilgileri}

1.2. ALICI

{Alıcı bilgileri}

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.modamot.com adresinde bulunan internet mağazasından elektronik ortamda siparişini yaptığı ve www.modamot.com adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürün(ler)in cinsi ve türü, miktarı, marka ve modeli, rengi, satış bedeli www.modamot.com sitesi üzerinde aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ürün AdıÜrün CinsiMiktarıSatış Bedeli (KDV Dahil)Ödeme ŞekliTaksit
      
Örnek ürün 1 Adet100,00 TLBanka Havalesi-

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.modamot.com internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürün(ler)in www.modamot.com adresli site üzerinde belirtilen ve yukarda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça sözleşme konusu ürün(ler) siparişin SATICI'ya ulaşmasından itibaren, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile, her bir ürün için teslim edilecek yerin uzaklığına bağlı olarak, ALICI'nın yukarda yazılı olan adresine ya da ALICI'nın belirlediği teslimat adresine ulaştırılarak ALICI'ya ya da onun belirlediği kişi(ler) veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. SATICI tarafından aksi belirtilmediği taktirde kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. Elektronik olarak dağıtılan ürünler ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir ya da başka bir yolla teslim edilecekse ne şekilde yapılacağı aynı e-posta adresine bildirilir.

4.3. Sözleşme konusu rün(ler), ALICI'dan başka kişi(ler) veya kuruluşa teslim edilecek ise bu kişi(ler) veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürün(ler)in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürün(ler)in teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme şekillerinden biri ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI tarafından karşılanır.

4.7. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden "hesaba yatırma" şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın market@modamot.com e-posta adresine bildirmeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI'ya bildirmediği taktirde herhangi bir talepte bulunamaz.

4.9. SATICI, mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi yönündeki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.

4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları ve süreleri içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir. Bu taktirde nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.

4.11. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve tahhüt eder.

4.12. ALICI, satın aldığı elektronik ürünleri (e-kitap, yazılım programı, DVD, VCD vb.) kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. ALICI tarafından satın alınan ürün(ler)in tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili kişiler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.14. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve tahhüt eder.

MADDE 5. CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürün(ler)in kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren herhangi bir gerekçe göstermeksizin 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu yasal süre içinde SATICI'ya, teyidi alınmak şartıyla faks, elektronik posta veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunulması yeterli olup, ALICI'nın cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Yasal düzenlemeler gereği iade işleminin yapılabilmesi için ürün ile birlikte gönderilen faturanın ürün ile birlikte tekrar tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

Aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
  • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
  • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
  • Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi malara ilişkin sözleşmeler

Ayrıca aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış veya kullanılmamış olması gerekmektedir:

  • Her türlü yazılım programları
  • CD, DVD, VCD, UMD, disket, dergi ve kasetler gibi ses ve görüntü kayıtları
  • Bilgisayar sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

MADDE 7. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

Ad Soyad / Ünvan

ALICI

Ad Soyad / Ünvan

TARİH

Tarih